Accès à la plateforme : [WWW.COPROPRIETE-EJURIS.BE]

RECHTSPRAAKDATABANKEN

- Abonnement op de rechtspraakdatabanken:
Meer dan 1.000 besluiten over het mede-eigendomsrecht.
Elk van de 35 onderwerpen die in de databanken aan bod komen, bestaat uit een archief en een grote reeks besluiten voor elk onderwerp.
De meeste besluiten die gepubliceerd werden, zijn integraal, met een volledige inhoudsopgave (zie de twee inhoudsopgaven gepubliceerd in het rechtse blok).
De rechtspraak kan dus worden gebruikt om een goed inzicht te krijgen in de talrijke subtiliteiten die deze materie met zich meebrengt.
Zie in het menu "abonnement rechtspraak" - 300 euro excl. btw/jaar. Daarnaast stellen we een abonnement voor van een maand en van zes maanden.
Voor de prijs, zie menu "Juridische dienst"De aanpassing van de statuten:
Onze juridische dienst beschikt over een echte expertise wat betreft de overeenstemming van de statuten met de nieuwe wettelijke bepalingen.
Met onze zeven jaar ervaring, kunnen we u een evenwichtig tarief voorstellen in functie van het belang van uw mede-eigendom.
Voor kleine mede-eigendommen (3, 4 en 5 appartementen) starten onze tarieven vanaf 550 euro excl. btw (alles inbegrepen).
We willen u eraan herinneren dat de syndici het reglement van de mede-eigendom en het reglement van interne orde aangepast aan de nieuwe bepalingen van de wet van 30 juni 1994, zoals gewijzigd en aangevuld door de wet van 2 juni 2010 moeten laten goedkeuren door de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

- Onze tarieven : Klik hier

- Contact : info@mede-eigendom-ejuris.be ou Tél. 0485 96 62 14.Rechtspraak

- Aanpassing statuten : « Wanner de Alagemene Vergadering beslist om de statuten niet te coördineren, kan de Vergadering deze wettelijke verplichting niet ter zijde stellen onder het mom dat er niet in een sanctie voorzien is.
De verplichting tot cooödinatie is immers een résultaatsverplichting »
(TAPP : 2013/1, p. 56).
Vredegerecht Sint-Truiden : 24 Januari 2012

- Gedwongen appartementsmede-eigendom - Gemeenschappelijke delen - Collectieve verwarming - Verandering naar individuele verwarming (weigering) :

Enkel de algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over een wijziging in de werking van de gemeenschappelijke verwarming. Daarom kan een mede-eigenaar onmogelijk van de rechter verkrijgen dat hij hem toestaat om de gemeenschappelijke verwarming te desolidariseren ten voordele van een privatief verwarmingssysteem als de algemene vergadering beslist heeft om dat te weigeren. De algemene vergadering oordeelt hier soeverein.
In die zin kan de mede-eigenaar die geen toestemming van de algemene vergadering gekregen heeft om nieuwe bouwwerken te laten uitvoeren waarvan enkel hij het genot zou hebben (een kamer op het dak en een veranda op het terras) ook geen herziening van deze beslissing verkrijgen die geenszins willekeurig is. Indien de kelders privatieve elementen zijn en de mede-eigenaars daarover bekvechten, is het niet aan de algemene vergadering om daarin tussen te komen (TAPP : 2016/1 – p.32).
Vredegerecht Etterbeek, 10 juin 2015

- Appartementsrecht - Aansprakelijkheidsvordering syndicus – Bevoegdheid : Met toepassing van artikel 591, 2° en 2°bis van het Burgerlijk Wetboek is de vrederechter bevoegd om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering die door een eigenaartegen de syndicus werd ingesteld.
Ten aanzien van de mede-eigenaars individueel is de aansprakelijkheid van de syndicus buitencontractueel, gegeven het ont-breken van een contractuele band tussen hen. Buiten de contractuele context is de aansprakelijkheid tegenover derden zo-wel van de rechtspersoon als van zijn orgaan bestaanbaar. De persoonlijke aansprakelijkheld van het orgaan, meer bepaald de syndicus, kan worden gezocht in de schending van een wetteijke of reglementaire norm waarin er een gedraging wordt opgelegd of een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsicht wordt gesanctioneerd.
De syndicus, die gehouden is tot een inspanningsverbintenis, kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer hij aantoont dat hij zonder verwiji tussengekomen is om een schadegeval af te handelen en diverse bedrijven heeft geraadpleegd, maar dat (TAPP : 2012/4 - p.53)
Vredegerecht Charleroi, 23 avril 2012