De statuten - Aanpassing

Art. 577-3. De beginselen met betrekking tot de gedwongen medeëigendom, neergelegd in artikel 577-2, § 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Voornoemde beginselen en bepalingen zijn niet van toepassing indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle medeëigenaars instemmen met die afwijking.
Mede-eigendom-eJuris zorgt voor het in overeenstemming brengen van de statuten van uw mede-eigendommen met de regels. Dankzij onze opgedane ervaring sinds 2010 kunnen we u een juiste tarief voorstellen, afhankelijk van de grootte van uw mede-eigendom.

Art. 577-4. § 1. De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.

Juridische situatie :
De syndicus moeten het reglement van de mede-eigendom en het huishoudelijk reglement (aangepast overeenkomstig de nieuwe voorschriften van de wet van 30 juni 1994, zoals gewijzigd en aangevuld door de wet van 2 juni 2010) laten goedkeuren door de algemene vergadering van mede-eigenaars.

De wetgever verduidelijkt echter dat de algemene vergadering geen wijzigingen van de statuten doorvoert, noch op hetzelfde moment, noch later. De aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom vereist geen opstelling van een authentieke akte.

De gebruikte termen in de wet zijn duidelijk, het gaat over een aanpassing van de statuten en niet om een wijziging.
Dit aanpassingsproject zal moeten worden opgesteld door een eenvoudig geschrift, dat de syndicus zal moeten laten goedkeuren door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid.

Door middel van deze verplichte samenwerking wenst de wetgever de werking van de mede-eigendommen te moderniseren en hun beheer transparanter te maken.
De aldus aangepaste statuten zullen een hulpmiddel worden die de mede-eigenaars de mogelijkheid schenken om meer kennis op te doen bettreffende hun rechten en plichten, maar ook bettreffende de praktische organisatie van hun algemene vergadering.

- Artikel 19,§2 van de wet van 2 juni 2010 verduidelijkt dat de syndicus de volgende documenten ter goedkeuring moet voorleggen aan de algemene vergadering :
- een versie van de bestaande basisbeschikking;
- het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement (aangepast overeenkomstig de artikelen 577-3 tot 577-14 van het burgerlijk wetboek).

U dient uw syndicus aan te spreken bettreffende deze nieuwe wettelijke verplichting.

Onze juridische dienst heeft al jaren een onbetwistbare deskundigheid opgebouwd in het recht van mede-eigendom. Met de wet van 2 juni 2010 heeft onze juridische dienst de nodige vakkennis opgedaan in het aanpassen en coördineren van de statuten van mede-eigendom.

Indien u interesse hebt in het aanpassen van uw reglement :
Raadpleeg ons menu, links hiervan, “Coördinatie van de statuten”.

Voor de coördinatie van uw statuten kunt u contact opnemen met onze juridische dienst, om nadere relevante informatie te verkrijgen : info@ejuris.be

<